Evde Karakter Eğitimi

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ KOMİSYONU


 1. Tanım Misyon ve Amaçlar 
   
  A. TANIM
  Evde karakter eğitimi çalışması, 6-11 yaş arası çocuklara yönelik, yedi-on kişilik gruplar hâlinde evlerde yürütülen ve altı yıl  devam eden aşamalı bir eğitim programıdır.

  B.MİSYONUMUZ
  Kur’ani çizgide Allah rızasını önceleyen, örnekliğini Peygamberden alan, kendine güvenen, özverili, sorumluluğunun bilincinde nesiller yetiştirmek. 
  C. HEDEF VE AMAÇLAR
  {C}·      {C}Çocuğun din eğitimi ihtiyacının karşılaması konusunda veliye yardımcı olmak,
 • Çocuklara Allah ve Peygamber sevgisi kazandırmak,
 • Çocuklara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek,
 • Çocukların namaz dua ve surelerini ezberlemelerini sağlamak,
 • Evleri, dinî eğitimin yapıldığı mekânlar hâline getirmek, 
 • Çocuklara ailelerin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak onlarla birlikte eğitim imkânı sağlamak, 
 • Çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • {C}Çocuklara ibadet alışkanlığı kazandırmak,
  {C}·       {C}Hz. Peygamber’in örnekliğinde çocuklara imanî ve ahlakî değerleri kazandırmak,
  {C}·       {C}Hedefe ulaşabilmek, sürekliliği koruyabilmek, mücadele ruhunu çocuklara aktarabilmek için gerekli donanıma sahip eğitimciler yetiştirebilmek,
  {C}·       {C}İHL’li ve eğitim fırsatları ellerinden alınmış gençlerimize eğitimci vasfı verilerek onlara değer üretebilecekleri bir alan oluşturmak,
   
  2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
            
              İşleyişi
  A. ÖĞRETİCİLERİN ALIMI VE TAKİBİ
  1. Öğretici Alım Sistemi 
  {C}§  {C}Ev okullarında öğretici olmak isteyen kişilerin başvuruları Öğretici Bilgi Formu doldurularak alınır. 
  {C}§  {C}Öğretici adayları koordinatörlükçe belirlenen bir tarihte alan bilgilerinin ölçüldüğü bir sınava tâbi tutulurlar 
  {C}§  {C}Yazılı sınavda başarılı olan adaylar koordinatörce atanan en az iki kişilik bir jüri tarafından Kur’an-ı Kerim yüzünden okuma sınavına tâbi tutulurlar. 
  {C}§  {C}Her iki sınavda da başarılı olan adaylar evde karakter eğitimi koordinatörü başkanlığında seçmeye ehil en az üç kişiden oluşan bir heyetle mülakata alınırlar. İletişim ve öğretmenlik becerilerinin ölçüldüğü bu mülakata EGP Koordinatörü de davet edilir.
  {C}§  {C}Mülakat sonunda yeterli görülen adayların gruplara atamaları yapılır.
   
  2. Eğitimcilerin Eğitimi
   
  a. Oryantasyon Eğitimi: Evde karakter eğitimi çalışmasına yeni katılan öğreticiler çalışmaya başlamadan önce kurumu ve kurum çalışanlarını tanıtan, evde karakter eğitimi çalışmasının genel işleyişi hakkında bilgi veren kısa bir oryantasyon eğitiminden geçirilirler. 
  b. Eğitimci Geliştirme Programı (EGP): Öğreticiler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren iki yıl içerisinde öğreticilerin formasyon yönünden desteklenmesini hedefleyen bir program olan EGP’ye katılırlar. İki yıl içinde EGP’ye katılmayan öğreticilerle daha sonraki yıllarda çalışmaya devam edilip edilmeyeceğine evde karakter eğitimi koordinatörü tarafından yapılan değerlendirme ve gözlemlere göre karar verilir. 
  c. Hizmet İçi Eğitimler: Eğitimcilerin eğitiminin genel olarak EGP yolu ile sağlanması esas olmakla birlikte evde karakter eğitimi koordinatörü çalışma devam ederken karşılaşılan problemler veya eğitimcilerde görülen eksiklikler üzerine ihtiyaç duyarsa -sadece zarurî durumlarda- çeşitli eğitim programları düzenleyebilir. 
  d. Motivasyon Amaçlı Etkinlikler: Öğreticilerin birbirleriyle kaynaşmalarını, yaptıkları işi sahiplenmelerini sağlamak, çalışma içerisinde yaşadıkları zorlukları hafifletmek ve moral desteği vermek amacıyla yıl boyunca birkaç kez kamp, gezi, seminer, konferans, iftar vb. etkinlikler düzenlenir.
   
  3. Öğretici Denetim ve Değerlendirmesi
   
   
  Toplantılar
   
  Çalışmanın devam ettiği süre boyunca işleyişin takibi amacıyla her ay öğreticilerle toplantılar düzenlenir. 
  Bu toplantılarda; 
  {C}§  {C}Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılış yapılır.
  {C}§  {C}Öğreticilerden aylık çalışma raporları teslim alınır. 
  {C}§  {C}Evde karakter eğitimi etkinlikleri ile ilgili planlama ve bilgilendirme yapılır. 
  {C}§  {C}İşleyişe dair gerekli görülen hususlar öğreticilere aktarılır.
  {C}§  {C}Bütün grupların birlikte yapacağı toplu etkinlikler, veli toplantıları vb. hususlarda planlamalar yapılır. 
  {C}§  {C}Bir sonraki ayın müfredatı tanıtılır ve işleyiş yöntemleri hakkında bilgi verilir.
  {C}§  {C}Öğreticilerin ders başlıklarına göre hazırladıkları materyalleri birbirleriyle paylaşmaları sağlanır.
  {C}§  {C}Materyal Geliştirme Programı (MGP) ekibi tarafından hazırlanan materyaller eğitimcilere tanıtılır 
  {C}§  {C}Gruplarda yaşanan bazı problemler üzerinde durularak birlikte çözüm üretilmeye çalışılır.
  {C}§  {C}İşleyişi takip amacıyla grup bilgi formu, öğrenci ezber çizelgesi, öğrenci devam çizelgesi vs. formlar dağıtılarak belirlenen zamanlarda teslim alınır Öğreticilerden yazılı olarak aylık raporlar alınır. Bir sonraki aylık toplantı tarih ve saatleri hatırlatılır.
  {C}§  {C}Çalışmayı takipte aylık toplantılara katılımın önemi sık sık vurgulanarak katılanların tespiti için yoklama listeleri tutulur. Yıl boyunca ikiden fazla toplantıya katılmayan öğretici ile bir sonraki yıl çalışmaya devam edilmez.
   
          3. Teşekkülü
    
       Komisyon, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ve kurulun onayı ile teşekkül eder. Komisyon  başkanı üyelerin içinden Yönetim Kurulunun ataması ile tespit edilir. Evde Karakter Eğitimi Komisyonu en az 5 en çok 8  üyeden oluşur. Belirlenen 2 yedek üye yönetim kurulu tarafından saklı tutulur. Gerektiğinde asil üyeler yerine yönetim kurulu yedek üyeleri komisyona dâhil eder.
   
         4. Yetki ve Sorumlulukları
   
  Yönetim Kurulu, Bütün çalışmalardan sorumlu mercidir. Yönetim kurulu denetleme yetkilerini kendi kullanabileceği gibi görevlendirme de yapabilir. Başkan, yönetim kurulu adına bütün çalışmalardan sorumlu olan kişidir.
   
  {C}§  {C}İletişim becerilerine sahip olması,
  {C}§  {C}Çalışmayı sürekli geliştirme amaçlı projeler üretebilmesi,
  {C}§  {C}Din eğitimi sahasında tecrübeli olması,
  {C}§  {C}Yeni ve farklı durumlar karşısında inisiyatif kullanabilmesi,
  {C}§  {C}Teknoloji okuryazarı olması,
  {C}§  {C}Kendisine bağlı çalışanların sağlıklı bir şekilde koordinasyonunu sağlayabilecek olgunluğa sahip olması.
  {C}§  Öğretici mülakatlarında komisyon başkanlığı yapar.
  {C}§  Öğreticilerin gruplara atamalarını yapar.
  {C}§  Çalışmaları yerlerinde denetlemek üzere öğretici rehberlerini yönlendirir.
  {C}§  Ayda bir kez öğreticilerle genel toplantı düzenler.
  {C}§  Sene içinde veli toplantıları düzenler ve bu toplantılarda başkanlık yapar.
  {C}§  Veliler ve öğreticilerden gelen problemlere çözüm üretir.
  {C}§  Koordinatörlüğe bağlı çalışan diğer görevliler ile periyodik toplantılar düzenleyerek çalışmanın seyrini belirler.
  {C}§  Öğreticilere kitap, CD vs. malzeme desteği sağlar.
   
          5. Gurupların Oluşturulması ve Takibi
   
  1. Kayıt ve Grup Oluşturma
  {C}§  {C}Çalışmaya katılmak isteyen veliler her yıl eylül ayının ilk on beş günü içinde gruplarını oluşturarak derneğe başvururlar. İlk başvuru esnasında gruptan bir velinin bulunması yeterlidir. 
  {C}§  {C}Grup oluşturamayan veliler çocukları için bireysel başvuruda da bulunabilirler.
  {C}§  {C}Kayıt dönemi sonunda birinci aşamaya kayıt yaptıran bütün veliler derneğe davet edilerek çalışma hakkında bilgilendirilirler ve ardından kayıt bilgileri tazelenir. 
  {C}§  {C}İkinci ve üçüncü aşamaya geçen grupların kayıt yenileme işlemleri grup başkanları tarafından takip edilir. Grup başkanları gruptaki bütün velilere Etkinliklere Katılım Talep Formu’nu doldurtarak koordinatörlüğe teslim ederler. 
   
  2. Grup Takibi
  Grupların ve çalışmanın takibi amacıyla;
  {C}§  {C}Her dönem bütün gruplar birer kere öğretici rehberi ve yardımcısı tarafından yerinde ziyaret edilir.
  {C}§  {C}Ziyaret öncesinde grup başkanı telefonla aranarak grup hakkında bilgi alınır.
  {C}§  {C}Ziyaretin ardından öğreticilerle grup hakkında değerlendirmeler yapılır. 
  {C}§  {C}Aylık toplantılarda öğreticilerden grubun durumu hakkında yazılı rapor alınır. Ayrıca sözlü olarak gözlemlerini aktarmaları da istenir.
  {C}§  {C}Dönem içinde gerektikçe grup başkanları, veliler ve öğreticilerle görüşmeler yapılarak gruplar hakkında bilgi alınır.
  {C}§  {C}Yılda iki kez grup başkanları ile toplantılar düzenlenir.
  {C}§  {C}Grup ücretlerinin teslimi esnasında grup başkanları ile çalışmanın seyri hakkında konuşulur. 
  .
  {C}§  {C}Etkinliklerin öncesinde yapılan toplantılarda etkinlik planlaması ve görev dağılımı yapılır, sene sonu kapanış programı ve piknikle ilgili olarak gerekli bilgiler duyurulur. Öğreticilerden aylık raporlarında bu toplantılar hakkında koordinatörlüğe bilgi vermeleri istenir. 
   
    6. Zamanlama
   
    Bütün bu çalışmalar  takvim çerçevesinde yürütülür

Faaliyetlerimiz

Bülten Aboneliği

Faaliyetlerimizden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun!